Regulamin wypożyczalni:

1. Korzystanie ze sprzętu z rowerków wodnych typu Garbus jest płatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem, dostępnym w wypożyczalni i na stronie www.

2. Wypożyczalnia sprzętu pływającego czynna jest w godzinach: 10:00 – 19:00 /sprzęt musi być zdany do godz. 19:00/

3. Sprzęt wodny mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości.

4. Konieczna jest wpłata zwrotnej kaucji w wysokości 100 zł.

5. Wypożyczając sprzęt wodny należy pobrać obowiązkowe wyposażenie: (kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne) dla każdej osoby korzystającej ze sprzętu.

6. Rodzice lub opiekunowie pełnoletni dysponujący sprzętem pływającym mogą zabrać na pokład osoby nieletnie na własną odpowiedzialność.

7. Osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożyczamy.

8. Na pokładzie sprzętu wodnego może się znajdować jednocześnie tyle osób dla ilu sprzęt ten został przeznaczony.

9. Zachowanie się na wodzie:- Wymaga się stosowania do poleceń obsługi wypożyczalni.- Wymaga się kulturalnego zachowania i respektowania ogólnych norm społecznych.- Zabrania się spożywania alkoholu.- Zabrania się przybijania do brzegu w miejscach do tego nie przeznaczonych.- Zabrania się kąpieli podczas pływania w tym skakania ze sprzętu do wody.- Zabrania się wędkowania z pokładu.- Zabrania się wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów do wody.

10. Użytkownik sprzętu wodnego zobowiązany jest do:- Obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom .- Używania sprzętu ratunkowego /kamizelki ratunkowej lub asekuracyjnej/.- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wypożyczonej jednostki w stopniu zagrażającymbezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów, niezwłocznego opuszczenia jej w sposóbbezpieczny i powiadomienia o zaistniałym fakcie pracowników wypożyczalni, tel. 698-971-711, tel. alarmowy WOPR 984.

11. Zakazuje się podnajmowania wypożyczonego sprzętu innym osobom.

12. Nie dopuszcza się pozostawiania sprzętu poza miejscami do tego przeznaczonymi.

13. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja, wywrócenie się sprzętu, nieszczelność, uszkodzenie sprzętu, należy niezwłocznie zawiadomić obsługę wypożyczalni.

14. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie i rozliczeniu sprzętu wypożyczalni skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą godzinę.

15. Wypożyczalnia wisniewskirowerki nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestnikóww wyniku nieprawidłowego korzystania z wypożyczonego sprzętu wodnego i/lub nieprzestrzegania regulaminu.

16. Za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego korzystania ze sprzętu wodnego i/lub nieprzestrzegania regulaminu, odpowiada finansowo osoba wypożyczająca sprzęt.Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez wypożyczającego. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

17. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z obowiązującym cennikiem + opłata za czas wypożyczenia.

18. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient, zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.

19. Jeżeli po 3 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu Wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.

20. Inne, nie ujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1971 nr 27 poz.252 z późniejszymi zmianami).

21. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.